باید کوشید تا از این سه گروه نباشیم:

امام صادق صلوات الله علیه فرموداست که :سه کس احترام ندارند :

1 بدعت گذار،

2 زمامدار ستمگر،

3 فاسق متظاهر به فسق.

(بدعت گذار کسی است که چیزهای بیان کند وتحت عنوان امور دین معرفی کند در حالی که در دین چنین چیزی نیست)

/ 0 نظر / 22 بازدید