ای کاش میشد چنین بود:

امام صادق صلوات الله علیه می فرماید:اک می توانید که شناخته نشوید پس چنین کنید و هنگامی که تو در نزد خداوند پسنیده و ستوده ایی ثناء نکردن مردم تو را چه زیانی می رساند و نکوهش کردن مردم تو را چه ضرری دارد، تا انجا که فرمود اگر می توانی که از منزلت بیرون نروی چنین کن زیرا بر تو سزاوار است که در بیرون رفتنت دچار غیبت نشوی و دروغ نگویی و حسد نورزی و ریا و خود نمایی نکنی و ظاهر سازی ننمایی و چاپلوسی نکنی بهترین کنج عزلت منزل است چه خوبی جای است برای مسلمان که در آن جلو چشم و زبان و نفس خود میگیرد(انها را از ارتکاب گناه باز می دارد مخصوصا در این زمان که سفره گناه کسترده است آنهم از جمیع اقسام معصیت که اگر کسی بخواهد در اجتماع باشد و خودش هم حفظ کند خود این کار یک جهاد به تمام معنی است زیرا که به هر سو که نگاه کند زمینه ی معصیت و گناه آماده استاز محیط فرهنگی بگیر تا برسی به محیط بازار که در اینجا سخن کوتا کنم بهتر است.).

/ 0 نظر / 24 بازدید