عجب روزگاری سپری میکنیم:

طوری بدی فراوان شده است که اگر شخصی به ما بدی و ظلم نکرد فکر میکنیم که در حق ما خوبی کرده است.

زندگی کردن با افرادی که دچار فقر مالی هستند احساس خوبی به انسان دست میدهد،

اما زندگی کردن بین افرادی که دچار فقر انسانی هستند بسیار سخت است و طاقت فرسا.

/ 0 نظر / 15 بازدید